PO- en PE-punten

Na vaststelling van het programma wordt jaarlijks een aanvraag gedaan bij de beroepsorganisaties voor de toekenning van opleidingspunten. Per beroepsgroep gelden hiervoor andere voorwaarden voor de toekenning van de PO- en PE punten. U vindt deze voorwaarden hieronder en via de websites van de beroepsorganisaties.

Let op: aan de aanvraag en afhandeling van PO-en PE-punten bij PLEIT zijn administratieve kosten verbonden. Hiervoor ontvangt u na het tekenen van de presentielijsten bij PLEIT een factuur. Nadat de factuur is voldaan worden de punten vanuit de organisatie aangemeld bij de beroepsorganisaties en ontvangt u het certificaat.

NOvA

Advocatuur

Met name voor de advocatuur zijn er jaarlijks veel vragen over de toekenning van opleidingspunten. Bijgaand vind u de informatie zoals ook op de website van de NOvA vermeld:

Instellingen die niet door de NOvA zijn erkend, zijn niet bevoegd opleidingspunten voor advocaten toe te kennen aan het cursusaanbod dat zij organiseren. Dit wil echter niet zeggen dat u voor het volgen van cursussen van niet-erkende opleidingsinstellingen geen opleidingspunten kunt behalen.

De algemene raad van de NOvA is van mening dat de advocaat die onderwijs volgt, als geen ander in staat is te beoordelen of dit onderwijs bijdraagt aan zijn vakbekwaamheid en of het niveau van dit onderwijs voldoende is. U hoeft dan ook niet per se een cursus van een door de NOvA erkende opleidingsinstelling te volgen om opleidingspunten te kunnen behalen voor het onderhouden van uw vakbekwaamheid.

Indien u een cursus van een niet-erkende instelling volgt, kunt u aan de hand van artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur zelf beoordelen of de cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. In dit artikel is onder meer opgenomen dat het onderwijs van academisch niveau moet zijn, de praktijkuitoefening of de praktijkvoering ten goede moet komen en gegeven moet zijn door deskundige docenten.

Voldoet de cursus aan de voorwaarden uit voornoemd artikel en bent u van mening dat het volgen van de cursus uw vakbekwaamheid ten goede komt, dan mag u zelf het aantal opleidingspunten berekenen. Het volgen van één netto uur onderwijs kwalificeert voor één opleidingspunt. U dient te kunnen aantonen dat het onderwijs daadwerkelijk is gevolgd. Hiervoor dient u bewijs van deelname (schriftelijke bevestiging) te kunnen overleggen en een cursusprogramma, waaruit blijkt welke onderwerpen zijn behandeld, welke docenten hebben opgetreden en op welke tijden de onderwerpen hebben plaatsgevonden (dit laatste om het aantal netto uren onderwijs te kunnen bepalen). De bewijsstukken dient u derhalve goed te bewaren. De opleidingspunten kunnen vervolgens in de jaarlijkse controle (CCV) worden opgevoerd. U hoeft hiervoor geen aparte aanvraag bij de NOvA in te dienen.

Zie voor meer informatie over de puntwaardigheid van activiteiten, niet-juridische activiteiten en over te leggen bewijsstukken de lijst met FAQ van de raden van de orde.

Om te voldoen aan de gestelde administratieve eisen zullen er bij PLEIT presentielijsten beschikbaar zijn en na afloop certificaten worden opgemaakt. Hiervoor zullen per aanvraag afhandelings- en administratiekosten worden doorbelast a €35,- ex btw. per punt.

KNB

Notariaat

Door de KNB wordt jaarlijks bepaald welke kennissessies in aanmerking komen voor PE-punten. Per sessie betreft dit maximaal 1 PE-punt. Op de dag zelf dient u hiervoor de betreffende presentielijsten te tekenen zodat wij uw aanvraag kunnen verwerken. Per opleidingspunt bedragen de administratiekosten €35,- ex. btw. De behaalde punten zullen na betaling van de factuur worden bevestigd bij de KNB. 

Voor medewerkers in het notariaat kunnen wij bij de SOMN een aanvraag doen voor accreditatie. Indien dit voor u van toepassing is, verzoeken wij u contact op te nemen met de organisatie.

Bekijk de geaccrediteerde sessies voor PLEIT2018
KBvG

Deurwaarderij

Door de KBvG wordt jaarlijks op basis van het programma het aantal opleidingspunten voor het bijwonen van de dag vastgesteld. Deze worden vervolgens toegekend conform artikel 4 lid3 sub A onder I van het reglement bevordering vakbekwaamheid 2012. Deurwaarders die een gedeelte van de dag aanwezig zijn, zullen naar rato punten krijgen toegekend. Op de dag zelf dient u voor de toekenning van de PE-punten een presentielijst te tekenen bij de door u bijgewoonde sessies en daarbij uw KBvG lidcode te vermelden. Voor de administratieve afhandeling van PE-punten voor deurwaarders zal een bedrag van €35,- ex btw per punt in rekening worden gebracht.

Bekijk de toegekende opleidingspunten voor PLEIT2018